วาไรตี้

View features User Guide

 

เขียนลวดลายบนโลหะ แล้วกัดด้วยน้ำกรด เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณ และมูลค่าการส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2548) ปัจจุบันอุตสาหกรรมฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับ ทําหน้าที่วิเคราะห์อัญมณีและรัฐบาลได้มีโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งการดีไซด์และแฟชั่น เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งจะยังมีแนวโน้มขยายตัวของอุตสาหกรรมได้อีกมาก ฉะนั้นแนวโน้มความต้องการผู้ประกอบอาชีพช่างแกะแม่พิมพ์โลหะจะยังคงมีอยู่

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาโลหะรูปพรรณ และเครื่องประดับ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์

- ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอ

- ละเอียดรอบคอบในการทํางาน

- ปฏิบัติงานด้วยความสุขุมและคํานึงถึงความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

- ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

 

ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

สําหรับในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยังไม่มีวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายก็ตาม แต่มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่นานจะมีสินค้านาโนซึ่งเป็นของคนไทยออกวางจําหน่ายและอาจทํารายได้ให้กับประเทศสูงถึงร้อยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือประมาณ 120,000 ล้านบาท (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549) ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายสาขากําลังอยู่ในช่วงของการทดลองในห้องปฏิบัติการณ์ตามมหาวิทยาลัยชั้นนําและสวทช. ครอบคลุมทั้งทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพราะฉะนั้นหากประสบความสําเร็จตามคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สถานประกอบการต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี และผู้ประกอบอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมีสาขาชีวเคมี สาขาเทคโนโลยีวัสดุสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน

 

 

ออกแบบ วาดแบบลงบนสกรีนทองแดงหรือผ้าสกรีนเพื่อใช้ในการพิมพ์สิ่งทอสิ่งถักด้วยกรรมวิธีสกรีน

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันการซิลด์สกรีน มีการพัฒนาความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ รูปแบบ และวิธีการพิมพ์สกรีน ขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปมีความสนใจในงานพิมพ์สกรีนประเภทต่างๆ รวมทั้งในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้การพิมพ์สกรีน เป็นหลัก ดังนั้นโอกาสของการมีงานทําของอาชีพนี้จึงมีอยู่ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ร่างกายแข็งแรง

- ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว ช่างสังเกต

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทํางานกลางแจ้งได้

- มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได๎

- มีความเป็นผู้นํา มีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย

จัดทำหรือดัดแปลงบริเวณที่จะฝังให้เป็นที่รองรับ จัดวางบนด้านหรือโลหะของตัวเรือนตามรูปแบบ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการขยายตัวค่อนข้างมาก ซึ่งประกอบด้วยโรงงานเจียระไนเพชร พลอย ผลิตเครื่องประดับทอง ทองคําขาวและเงิน และมีศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเพชร อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับ ทําหน้าที่วิเคราะห์อัญมณีด้วย นอกจากนี้รัฐบาลได้มีโครงการ กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งการดีไซน์และแฟชั่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีปัจจัยสนับสนุน ซึ่งจะยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก เพราะฉะนั้นแนวโน้มความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้จะอยู่ในระดับสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างแม่พิมพ์อัญมณี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมกลุ่มงานอาชีพช่างฝัง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือจากสถานฝึกอาชีพต่าง ๆ และ มีความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อดทน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ

- สายตาดี

- มีความรับผิดชอบ

- ละเอียด ประณีต ถูกต้องแม่นยํา

- มีความรู้ในงาน และการใช้เครื่องมือช่างเป็นอย่างดี

 

 

เจียระไนเพชรให้เป็นเหลี่ยมและเกิดความเงาบนเพชรเม็ดนั้น

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

อุตสาหกรรมอัญมณีเเละเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เเละมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวมาจากตลาดหลักของโลกคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เเละจีน โดยมีคู่แข่งอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรที่สําคัญคืออินเดียซึ่งมีศักยภาพสูงสุดในการผลิตเพชรขนาดเล็ก ต่ำกว่า 0.10 กะรัต กลยุทธ์ในการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การเร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรให้มีศักยภาพสูงขึ้น และหันมามุ่งเจียระไนเพชรขนาดกลางและใหญ่มากขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2547) ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพนี้ที่มีศักยภาพ มีฝีมือหรือมีความประณีตจะหางานทําได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นช่างเจียระไนเพชร หรือเป็นช่างฝีมือที่พัฒนามาจากการเจียระไนพลอย (มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 3 ปี)

- มีความละเอียด รอบคอบ

- ใจเย็น และรักงานศิลปะ

- มีความซื่อสัตย์

- มีความประณีต

- มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต

หน้าที่ 1 จาก 2

สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More