นักวิทยาศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

พิมพ์

ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

สําหรับในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีฝีมือคนไทยยังไม่มีวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายก็ตาม แต่มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่นานจะมีสินค้านาโนซึ่งเป็นของคนไทยออกวางจําหน่ายและอาจทํารายได้ให้กับประเทศสูงถึงร้อยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือประมาณ 120,000 ล้านบาท (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549) ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายสาขากําลังอยู่ในช่วงของการทดลองในห้องปฏิบัติการณ์ตามมหาวิทยาลัยชั้นนําและสวทช. ครอบคลุมทั้งทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพราะฉะนั้นหากประสบความสําเร็จตามคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สถานประกอบการต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี และผู้ประกอบอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมีสาขาชีวเคมี สาขาเทคโนโลยีวัสดุสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน

 
Tags: