วาไรตี้

View features User Guide

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและนับวันผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริหารจัดการการตรวจสอบ ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงาน ซึ่งการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์มีการทํางานซับซ้อน เพื่อให้การดําเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือมีการดําเนินการที่ต่อเนื่อง จําเป็นต้องอาศัยช่างเทคนิคอุตสาหกรรมดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงยังเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการอยู่ในระดับสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์

- มนุษยสัมพันธ์ดีทํางานเป็นทีมได้

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

- ร่างกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา

- ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว

- มั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- อดทน ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

- มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย

- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดํารงตนอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และกฎหมาย มีความเป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

ทำการขายสินค้าให้กับสถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันภาวการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมโดยมาก ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยแท้จริง เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องหาช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ทําให้สามารถนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ไปสู่ตลาดที่ต้องการ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ขณะนี้การตลาดของโลกส่วนหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซื้อขายกันอยู่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งพนักงานขายสินค้าจะสั่งสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยจากคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุดไปส่งให้ลูกค้า ซึ่งอาจอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือข้ามทวีป ดังนั้นต้องคํานึงถึงการให้ข้อมูลของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในและต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่มีได้และมีประสบการณ์จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางาน

- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- เข้าใจธุรกิจการตลาดและสินค้า ต้องรอบรู้ในสินค้าของตนเองและคู่แข่งขัน

- เข้าใจกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- กล้าที่จะตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

- กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้ดี

 

ทำการฝึกอบรม สอน และประสานงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรมตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการต่าง ๆ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนเป็นสําคัญและปัจจุบันการปฏิรูประบบการทํางานในสํานักงาน ให้ทันสมัยเกิดการประหยัด มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทํางาน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ มากมายนอกจากนี้ผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ต้องการเรียนรู้การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพนี้ จึงเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

- สามารถสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน

- มนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดจนสามารถควบคุม และเข้าใจการติดตั้งโปรแกรมระบบเครื่องได้

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยสื่อสารในการสอน เช่น การติดตั้งใช้อินเตอร์เน็ต

- มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์มัลติพรีเซนเทชั่น การใช้ดีวีดี วิดีโอและการใช้จอแอลซีดีขนาดใหญ่รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ ได้

- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- สนใจ และติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

บริหารการจัดการและดูแลการทำงานของระบบแม่ข่ายเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้มีระบบเครือข่ายเพิ่มเป็นจํานวนมากแต่ปัจจุบันไม่สามารถสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารระบบเครือข่าย ได้ทันกับความต้องการ และไม่มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางด้านระบบ เครือข่ายโดยตรง จึงทําให้ผู้บริหารระบบเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโปรแกรมระบบ ระบบเครือข่าย

- สนใจศึกษาระบบคอมพิวเตอร์จนมีความเชี่ยวชาญ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพราะในปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

- สามารถทํางานเป็นทีมได้

- ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและต้องศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องปรับตัวรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ เช่น ในขณะนี้อาชญากรทางคอมพิวเตอร์มีการพัฒนารูปแบบโปรแกรมเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานเพิ่มขึ้น การค้าทางอินเตอร์เน็ตกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ แนวโน้มความต้องการจ้างงานคนทํางานในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอทีจึงยังมีอีกมาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพราะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบป้องกันให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับองค์กรที่ปฏิบัติงานได้

- เป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีความเชื่อมั่นสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรับผิดชอบ

- ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทํางานเป็นทีมได้ดี

 

หน้าที่ 1 จาก 2

สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More