สมัครงานกับบริษัท RCP Global

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 52
Joined: Wed Jul 01, 2015 9:51 am
Contact:

สมัครงานกับบริษัท RCP Global

ข้อมูลby admin » Mon Dec 25, 2017 8:36 am

1 ตำแหน่ง : Administrative Coordinator & Account Support
คุณสมบัติขอผูสมัคร :
  - เพศไมจํากัด / อายุระหวาง 20-30 ป
  - วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
  - มีความกระตือรื้อรน และพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
  - มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อาธิเชน Microsoft Office
ลักษณะงาน :
  - ติดตอประสานงานทั่วไปภายในองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
  - ควบคุม ติดตาม จัดเตรียมเอกสารตางๆของบริษัทฯ และจัดทําขอมูลสนับสนุนฝายตางๆ สนับสนุนงานโปรเจค
  - จัดเตรียมสินคา รับสินคา ผูชวยตรวจนับสินคา
  - ชวบดูแลสื่อเว็ปไซต และสื่อออนไลนของบริษัทฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ BIZ พัฒนาการ-ออนนุชตัดใหม (GPS : 13.1760615, 100.6623428)


1 ตำแหน่ง : Delivery Staff and Technician Assistant (รายละเอียดอื่นๆ รอข้อมูลประกาศ)


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.rcpglobal.co.th/job-application
กรอกรายละเอียดและจัดส่งมาที่ satit@rcpglobal.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสาธิต 080 220 0005 / คุณเอกนะ 081 739 39

Image

Return to “ข่าวสารทั่วไป”