นักอนินทรีย์เคมี

พิมพ์

 

ทำการปฏิบัติงาน วิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบ คุณสมบัติ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

แนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความต้องการนักเคมีอนินทรีย์มากทั้งในวงการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีจํานวนจํากัด นักเคมียังมีโอกาสรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ หรือทํางานใน สถานประกอบกิจการภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโลหะเป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเคมีเช่น แร่วิทยา เคมีวัสดุธรณีเคมีเคมีสิ่งแวดล้อม เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์

- มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ

- มีความสามารถในการสังเกต คิดอะไรเป็นระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี

- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว

Tags: , ,