เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง

พิมพ์

  สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะต้องจะสามารถวิเคราะห์และกำหนดให้ได้ว่าสถานประกอบการจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงใดบ้าง

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งเป็นการยากสำหรับผู้บริหารที่จะทราบว่ามีปัญหาอะไรในอนาคตบ้าง ดังนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้ทราบว่าธุรกิจจะเผชิญปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สำคัญ และมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  มีบุคลิก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความเป็นผู้นำ

  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

  มีความรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้น

Tags: