ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

พิมพ์

 

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

งานบริหารคลังสินค้าถือเป็นกิจกรรมสําคัญในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทุกสถานประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิตจําเป็นจะต้องมีการบริหารงานด้านคลังสินค้า ธุรกิจที่มีการบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของการตรวจสอบการขนส่งสินค้าเข้าและสินค้าออก การขนถ่ายวัสดุ และเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนสําคัญที่ช่วยควบคุมรายจ่ายและส่งเสริมผลประกอบการให้แก่สถานประกอบการ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ที่มีประสิทธิภาพ มีความชํานาญ และมีประสบการณ์สูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 5 ปีในด้านการบริหารคลังสินค้า

- มีความรู้ในด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า

- บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ทักษะในด้านการตรวจสอบ และควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

- มีระเบียบวินัย มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Tags: , ,