Collection Administration Manager

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

Collection Administration Manager

ข้อมูลโดย odoojob » อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm

> บริหารทีมงานบัญชีลูกหนี้ให้มีการตัดหนี้และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง
> จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปวางบิล-เก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย
> ปิดบัญชีลูกหนี้,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ทันในแต่ละรอบการปิดบัญชี
> ตรวจสอบกระทบยอด Bank reconcile สำหรับรายการที่ยังไม่ทราบผู้โอนเงิน

ย้อนกลับไปยัง