View features User Guide

หน้าแรก ลงทะเบียนเพื่อ MD-Jobs


upssJedBVรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

sellJedXJรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

pinupcasinooSCรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

spiderJedJKรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

test


การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
ภาคตะวันออก

บริษัท: เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
หมวดหมู่: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2563
สิรีธร แซ่ว่อง
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
ชานนท์ กลับวงศ์
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
ปุรินธร พราวเด็ง
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ
การศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
นางรัชฎา บุญรินทร์
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
สิทานต์ มิสรา
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
นายชัชวี ห้อยยี่ภู่
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน


ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 5790 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 7416 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 6074 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 6590 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 6332 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 7221 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6981 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
medrucomEverbGR
RobertvonMS
JosephnepJE
MarvinOpeptAW
StevebrapsON
WilliamfuhXG

More