View features User Guide

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเกษตรกรรม

   ทำการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพื้นที่ทดลอง ในกระบะ หรือภาชนะและนับจำนวนต้นพืชที่ปลูกเพื่อพิจารณาถึงอัตราการงอกของเมล็ดพืช

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องอาศัยผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเมื่อเทียบกับระยะที่ผ่านมา ทั้งด้านประเภทการผลิตและคุณภาพของสินค้าไปสู่การผลิตที่มีความสลับซับซ้อน และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ในส่วนของการผลิตอาหารพร้อมบริโภค (Ready to Eat) มากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่จะต้องแข่งขันในตลาดโลก เพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาศัยวัตถุดิบทางการเกษตรหรือผลผลิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเจ้าหน้าเทคนิคด้านการเกษตรกรรมที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงหรือเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรักษาสถานะหรือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร หรือสินค้าอุตสหากรรมเกษตรส่งออก อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และยังมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  มีความรู้ในวิชาชีพเกษตรกรรม และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตรได้ในทุกๆ ด้าน

  สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More