EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ช่างแกะสลักน้ำแข็ง

ออกแบบรูปร่างที่ต้องการสลักน้ำแข็ง ออกแบบเสร็จก็เริ่มทำการสลักน้ำแข็ง

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันการใช้น้ำแข็งแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ประดับตกแต่งตามงานต่างๆ ที่สำคัญได้แก่งานแต่งงาน หรืองานมงคลต่างๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม บริษัทรับจัดงานเลี้ยง ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้มากขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้นช่างแกะสลักน้ำแข็งที่มีความชำนาญ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ผลงานได้ตามความต้องการของตลาด จะสามารถหางานทำได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

–  สนใจและรักที่จะประกอบอาชีพช่างแกะสลักน้ำแข็ง

–  มีความคิดสร้างสรรค์

–  เป็นผู้มีพื้นฐานด้านการออกแบบ มีจินตนาการสูง

–  มีความขยันอดทน มีระเบียบวินัย สามารถบริหารเวลาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

–  ขวนขวายสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ

–  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี และทำงานเป็นทีมได้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More