View features User Guide

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร

 

นำตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วไปทำการทดสอบเพื่อหาสิ่งเจือปน สิ่งผิดปกติหรือวัดหาค่าต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานของอาหารแต่ละประเภท เช่น วัดสารตกค้าง วัดหาค่าจุลินทรีย์ สิ่งเจือปน เป็นต้น

ตรวจสอบดูกระบวนการผลิตเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีความเสรีมากขึ้น กฎเกณฑ์การค้าโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก  การกำหนดมาตรฐาน ปริมาณสารตกค้างในสินค้าอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งที่ ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และได้กำหนดนโยบายด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร และการกำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่มีความยั่งยืน  ดังนั้นอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความปลอดภัยด้านอาหาร จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มความต้องการสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ,เทคโนโลยีชีวภาพ,       จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร ในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)

  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง หูรับฟังได้ดี ตาไม่บอดสี มือและสมองสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา

  ควรมีความละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว ช่างสังเกต อดทน ขยันหมั่นเพียร     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบคิดคำนวณ มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย

สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More