วาไรตี้

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

แพทย์แผนโบราณ

-             ทำการตรวจคนไข้ วินิจฉัยโรค และทำการรักษา โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติเป็นตัวรักษา ด้วยวิธีการของเภสัชกรรมแผนโบราณ

โอกาสการมีงานทำ/ความต้องการของตลาด/ แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพ โดยหวนคืนสู่ธรรมชาติจะได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาและแพทย์ได้มีคํานิยมในการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคกันมากขึ้นจึงมีสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นมามากส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นแกนในการจัดทําเป็นแผนชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมุนไพรไทย และแพทย์แผนโบราณโดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายหลายสถาบัน สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย อาทิ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเพื่อจะทํางานพัฒนาสมุนไพรไทย และแพทย์แผนไทยได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพนี้ หรือคิดจะประกอบอาชีพนี้ จึงหางานทําได้ไม่ยากนัก

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

-สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จนถึงปริญญาตรี หรือผ่านการฝึกอบรมการรักษาตามหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

-มีความเสียสละ มีความเมตตา มีคุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจ

-สามารถถ่ายทอดความรู้ ช่างสังเกต

-มีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ

-เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More