วาไรตี้

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี;ช่างเทคนิค(อินทรีย์เคมี,ยาง,พลาสติก,โพลิเมอร์,สี,กระดาษ,น้ำมัน,เส้นใย,อาหารเครื่องดื่ม)

ทำงานวิจัยทางเคมี เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงเทคนิค วิธีการ และกรรมวิธี

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมาก เพราะสามารถทํางานได้ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในภาครัฐบาลสามารถรับราชการทํางานในห้องปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การประปาหรือทํางานในภาคเอกชนในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเคมีปฏิบัติการ สาขาปิโตรเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี

- ร่างกายแข็งแรง อดทน ไม่แพ้สารเคมี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคํานวณและงานทดลอง

- ละเอียดรอบคอบ แม่นยํา และใจเย็น

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- มีความเป็นผู้นํา

- มนุษยสัมพันธ์ดี

- เชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More