วาไรตี้

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีปิโตรเคมี

 ศึกษาการนำสารประกอบที่อยู่ในปิโตรเคมีมาใช้ประโยชน์

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

แนวโน้มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังมีทิศทางอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยได้มีการขยายกําลังการผลิตในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ยังคงเพิ่มขึ้น และจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลดีต่อธุรกิจ ทําให้นักเทคโนโลยีปิโตรเคมียังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาวัสดุศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุหรือสาขาปิโตรเลียมเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สนใจทางด้านปิโตรเคมี

- สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

- มนุษยสัมพันธ์ดีทํางานเป็นทีมได้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More