วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นักอนินทรีย์เคมี

 

ทำการปฏิบัติงาน วิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลองและวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบ คุณสมบัติ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

แนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความต้องการนักเคมีอนินทรีย์มากทั้งในวงการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีจํานวนจํากัด นักเคมียังมีโอกาสรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ หรือทํางานใน สถานประกอบกิจการภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโลหะเป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเคมีเช่น แร่วิทยา เคมีวัสดุธรณีเคมีเคมีสิ่งแวดล้อม เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์

- มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ

- มีความสามารถในการสังเกต คิดอะไรเป็นระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี

- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More