วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีวัสดุ

 

ทำการศึกษาวิจัย และการพัฒนา สารประกอบของสารในแขนงงานทางเคมี วิศวกรรม โพลิเมอร์ โลหะผสม

เซรามิก ยาง

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ มีความสําคัญมากขึ้นในวงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ตามลําดับ โดยนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมอัลทาโซนิกส์สําหรับอุตสาหกรรมและเครื่องมือแพทย์ หรือการพัฒนาอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์สําหรับเครื่องอัลทาซาวด์ทางกายภาพบําบัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านนี้ยังมีจํานวนที่จํากัด หรือยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้อยู่อีกเป็นจํานวนมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง

- ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ

- มนุษยสัมพันธ์ดีและบุคลิกดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต ชอบการคิดคํานวณและงานทดลอง

- ปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ละเอียดรอบคอบ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More