วาไรตี้

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นักอินทรีย์เคมี

ทำการวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ของสารอินทรีย์ต่าง ๆ

 โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

แนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความต้องการนักอินทรีย์เคมีมากขึ้น ทั้งในวงการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีจํานวนค่อนข้างจํากัด นักอินทรีย์เคมียังมีโอกาสรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมทอย้อมหรือโรงงานผลิตสีทา สีย้อม เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมีชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้

- ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์

- มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม

- ใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบ

- ชอบสังเกต คิดอะไรเป็นระบบระเบียบ

- มีความรับผิดชอบ

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี

- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว

- มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และได้ใจความ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More