วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า (พนักงานแผนกออกแบบ)

เขียนรายละเอียดทางเทคนิคของระบบไฟฟ้าและระบบวงจรไฟฟ้า

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

แนวโน้มความต้องการสําหรับผู้ประกอบอาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า ในตลาดแรงงานจะมีมากทั้งในด้านของระบบงานไฟฟ้าในอาคาร หรือในอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะทํางานในสถานประกอบการ ในส่วนของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับระบบควบคุมงานไฟฟ้าต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างไฟฟ้า ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมAutoCAD ออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติได้

- สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของงานไฟฟ้าได้ดี

- ร่างกายแข็งแรง สามารถทํางานหนักได้

- มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูงในการทํางาน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการสูง ชอบงานศิลปะ

- ละเอียดรอบคอบ ชอบการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล

- เป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับงาน

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More