วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

 

ศึกษาวิจัย และพัฒนาในด้านเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดตั้งแตํปี 2542 ทําให้ภาคเอกชนหลายรายได้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการขยายกําลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายอีกหลายชนิด (Horizontal Integration) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเดิมที่ผลิตอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการประหยัด (Economy of Scale) ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลายค่อนข้างรุนแรง และรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากบริษัทรายย่อยมาเป็นกลุ่มบริษัทที่มีโรงงานปิโตรเคมีที่ครบวงจร และมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถและหรือมีผลการเรียนดี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือภาควิชาปิโตรเคมี วิศวกรเคมีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการค้นคว้าทดลอง เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

- มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีม

- มีความรู้ค่อนข้างดีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

- ร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี

- ช่างสังเกต คิดอะไรเป็นระบบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูด และการเขียน

- หากทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรมีความรู้ทางด้านเครื่องวัด และงานระบบคุณภาพ ISO 9000

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดสอบคุณสมบัติของโพลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

โอกาสในการมีงานทําสูงมากเนื่องจากบุคลากรด้านนี้มีจํานวนจํากัด และในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มักจะมาคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปร่วมงานโดยตรง ทําให้ตลาดแรงงานทางด้านนี้ยังต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้อีกมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- เพศหญิง หรือเพศชาย

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาปิโตรเลียมเคมีและวัสดุโพลิเมอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ควรมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง

- ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ

- มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

นำข้อมูลที่ต้องการออกมาทำการคำนวณ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ห้างร้าน สถาบันการเงินทั่วไปเป็นพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจ ตลาดแรงงานยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่คํานวณต้นทุนการผลิตที่มีความสามารถอีกเป็นจํานวนมาก เพื่อพัฒนาการผลิต การทําธุรกิจของหน่วยงานให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ทันต่อสถานการณ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมหรือคณะเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ถนัดและสนใจด้านคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์

- บุคลิกดีมีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี

- วิสัยทัศน์กว้างไกล มีใจกว้าง ยอมรับฟังการติชม

- ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- ซื่อสัตย์สุจริต สามารถเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นกลาง

 

 

ทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีจํานวนกว่า 500 แห่ง โดยมากเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจ้างงานรวมมากกว่า 50,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนร่วมทุนกับต่างชาติ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่จะเป็นของต่างชาติแทบทั้งสิ้น อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวันและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และการส่งออกใน ปี 2544-2548 ยังมีการขยายตัว โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลัก มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างคงตัวแต่อัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสะท้อนถึงระดับความต้องการผู้ประกอบชิ้นส่วนทางไฟฟ้าสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่งออกและจําหน่ายในประเทศในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้ ถึงแม้อุตสาหกรรมจะต้องประสบกับคู่แข่งสําคัญ คือจีนก็ตาม

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จํากัดสาขา

- ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ

- มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

- มนุษยสัมพันธ์ดี

- อดทน ขยันหมั่นเพียร

- ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เดินและซ่อมสายไฟ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็น และสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และวงการธุรกิจ ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด ผู้ประกอบอาชีพช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง) จึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน

- รักงานช่าง ด้านไฟฟ้า

- ร่างกายแข็งแรง

- อดทน ขยันหมั่นเพียรสามารถทํางานกลางแจ้ง

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอบ

- เป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More