วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นักเคมีอุตสาหกรรม

 

ศึกษาวิจัย และพัฒนาในด้านเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดตั้งแตํปี 2542 ทําให้ภาคเอกชนหลายรายได้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการขยายกําลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายอีกหลายชนิด (Horizontal Integration) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเดิมที่ผลิตอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการประหยัด (Economy of Scale) ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลายค่อนข้างรุนแรง และรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากบริษัทรายย่อยมาเป็นกลุ่มบริษัทที่มีโรงงานปิโตรเคมีที่ครบวงจร และมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถและหรือมีผลการเรียนดี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือภาควิชาปิโตรเคมี วิศวกรเคมีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการค้นคว้าทดลอง เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

- มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีม

- มีความรู้ค่อนข้างดีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

- ร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี

- ช่างสังเกต คิดอะไรเป็นระบบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูด และการเขียน

- หากทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรมีความรู้ทางด้านเครื่องวัด และงานระบบคุณภาพ ISO 9000

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More