วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

วิศวกรเครื่องกล (ระบบท่อ)

 

ทดสอบอุปกรณ์จักรกลให้มีความปลอดภัย ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบท่อ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งต้องผลิตสินค้าและบริการเป็นจํานวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรและบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์หรือแม้แต่อาคารสํานักงานต่างที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหน่วยผลิตเหล่านี้ต้องมีการติดตั้งระบบท่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นท่อธรรมดาไปจนถึงระบบท่อที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการ ติดตั้ง ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมบํารุง จึงมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลระบบท่อเป็นจํานวนค่อนข้างมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ระบบท่อ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ร่างกายแข็งแรง

- อดทน ขยันหมั่นเพียรสามารถทํางานกลางแจ้ง

- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความเป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- สามารถออกแบบระบบท่อและทํารายการคํานวณ (Thermal Stress) ได้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More