วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

จากกระแสความตื่นตัวเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของประเทศทําให้ในตลาดแรงงานยังมีความต้องการที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทานอีกมาก เพื่อพัฒนาธุรกิจของหน่วยงานให้พัฒนาและสามารถแข่งขันทางการค้าในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อเหตุการณ์เวลา และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายให้มีรายได้ให้มากที่สุด การแข่งขันทางการค้าที่มีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นโดยลําดับ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่ง สาขาการบริหารงานคลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ควรมีประสบการณ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย5-10 ปี

- วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์มีใจกว้าง ยอมรับฟังการติชมจากผู้อื่น

- บุคลิกดีมีความมั่นใจในตนเอง

- มีความสามารถเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี

- ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ถนัดและสนใจด้านการขนส่ง การจัดส่งสินค้า และสนใจในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การขนส่งสินค้าทางน้ำนับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่สําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นการขนส่งซึ่งสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณมาก โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยวิธีอื่นๆ ทั้งนี้สามารถที่จะขนส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก จึงถือเป็นจุดแข็งของการขนส่ง และจะมีการขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของภาคการส่งออก ซึ่งแนวโน้มการส่งออกของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมียังมีแนวโน้มการขยายตัวได้ต่อเนื่อง ฉะนั้นความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี (หรือตั๋ว)

- ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด

- ความสามารถในการทํางานเป็นทีม

- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน

- มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- มีสํานึกในความปลอดภัยและมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและมีความสามารถเป็นทั้งผู้นําและผู้ตาม

- มั่นใจในตนเอง มีความจําดี ช่างสังเกต

 

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การขนส่งสินค้าทางอากาศนับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่สําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศนับวันมีแต่จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้น เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกและรวดเร็ว มีตารางการบินที่สม่ำเสมอและตรงเวลา อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก เพราะมีเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ บินไปยังทุกประเทศ สามารถนําส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางทั้งใกล้และไกลได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ด้วยความได้เปรียบมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ และทวีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ จึงทําให้ผู้ที่คิดจะประกอบอาชีพนี้หางานทําได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์สาขาการจัดการ การขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

- มีความเป็นผู้นําสามารถทํางานเป็นทีมได้

- ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานตามกฎอย่างเคร่งครัด

- ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย

- มั่นใจในตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ทักษะในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี

 

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

งานบริหารคลังสินค้าถือเป็นกิจกรรมสําคัญในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทุกสถานประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิตจําเป็นจะต้องมีการบริหารงานด้านคลังสินค้า ธุรกิจที่มีการบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของการตรวจสอบการขนส่งสินค้าเข้าและสินค้าออก การขนถ่ายวัสดุ และเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนสําคัญที่ช่วยควบคุมรายจ่ายและส่งเสริมผลประกอบการให้แก่สถานประกอบการ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ที่มีประสิทธิภาพ มีความชํานาญ และมีประสบการณ์สูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 5 ปีในด้านการบริหารคลังสินค้า

- มีความรู้ในด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า

- บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ทักษะในด้านการตรวจสอบ และควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

- มีระเบียบวินัย มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

ออกแบบ วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน การสร้างและปรับปรุง โรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง สาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นจึงมีความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความชํานาญในการ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่งและการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านการขนส่ง

 

- ควรมีความรู้ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

 

- มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 

- สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการทํางาน

 

- สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

 

- มีจิตสํานึกในการใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

- ควรมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตในสังคม

 

- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกร

 

 

หน้าที่ 1 จาก 2

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More