วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง)

 

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เดินและซ่อมสายไฟ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็น และสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และวงการธุรกิจ ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด ผู้ประกอบอาชีพช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง) จึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน

- รักงานช่าง ด้านไฟฟ้า

- ร่างกายแข็งแรง

- อดทน ขยันหมั่นเพียรสามารถทํางานกลางแจ้ง

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอบ

- เป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More