วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คำนวณต้นทุนการผลิต

นำข้อมูลที่ต้องการออกมาทำการคำนวณ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ห้างร้าน สถาบันการเงินทั่วไปเป็นพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจ ตลาดแรงงานยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่คํานวณต้นทุนการผลิตที่มีความสามารถอีกเป็นจํานวนมาก เพื่อพัฒนาการผลิต การทําธุรกิจของหน่วยงานให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ทันต่อสถานการณ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมหรือคณะเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- ถนัดและสนใจด้านคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์

- บุคลิกดีมีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี

- วิสัยทัศน์กว้างไกล มีใจกว้าง ยอมรับฟังการติชม

- ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- ซื่อสัตย์สุจริต สามารถเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นกลาง

 

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More