Blue Flower

 

ออกแบบ วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน การสร้างและปรับปรุง โรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง สาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้นจึงมีความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความชํานาญในการ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่งและการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านการขนส่ง

 

- ควรมีความรู้ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

 

- มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 

- สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการทํางาน

 

- สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

 

- มีจิตสํานึกในการใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

- ควรมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตในสังคม

 

- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกร